Ashley Wright receives the prestigious Eric Laurenson Medal.
Ashley Wright receives the prestigious Eric Laurenson Medal.